AÇIK RIZA ONAM FORMU

📱 Sağlık Danışmanı: +90 533 928 21 39

Burtom Özel Sağlık Tesisleri AŞ

AÇIK RIZA ONAM FORMU

Burtom Özel Sağlık Tesisleri AŞ ‘ince (Kısaca “Kuruluş”), herhangi bir hizmet almak amacı ile giriş yapan ziyaretçi kayıt aşamasında paylaşmış olduğu ad ve soyad gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon gibi iletişim bilgileri ve ses kaydına ait kişisel verileri ile ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin aşağıda belirtilen şartlarla işlenmesine, açık rızası bulunduğunu kabul eder:

a) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki gerçeklilik tanınmayan Ziyaretçi ‘nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

c) Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Ziyaretçi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Ziyaretçi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Ziyaretçi’ye doğru hitap edilebilmesi,

h) İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,

ı) Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası,

i) Ziyaretçi sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

j) Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

k) Güvenlik tedbirlerinin alınması (Örneğin; gizli kamera kaydı gibi),

l) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması (KVK m.10 vd.).

m) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin kayıt esnasında vermiş olduğu telefonlara whatsap vb uygulamalar üzerinden gönderilmesini talep etmesi

n) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin açıkça beyan ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılmasını talep etmesi

Ziyaretçi; kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına açık rızası olduğunu kabul eder.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmasını kuruluşumuz kabul eder (KVK m.7).

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı/ sözlü/ ses kaydı ve elektronik ortamlarda/form doldurulması suretiyle işlenmektedir.

KVK’ nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Burtom Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketinin burtomkvkk@burtom.com.tr e – posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


Ziyaretçi olarak, üstteki beyanları hiç bir korkutma ve aldatma olmaksızın, özgür irademle, okudum, anladım, kabul ediyor ve onaylıyorum. ../../….


 Ziyaretçi: …………………………….(T.C. Kimlik/Pasaport No. ……………………..)

DESTEK VE HİZMET İÇİN BENİ ARA SERVİSİ

    Açık Rıza Onam Formu