Alzheimer Eğitimi

Alzheimer hastalığı hafıza ve düşünme becerilerinin yavaşça yok olduğu ve sonunda basit işlemleri dahi yapma becerisinin kaybolduğu, ilerleyen ve geri dönüşü olmayan bir beyin hastalığıdır. Alzheimer belirtileri 60‘lı yaşların ortalarında kendini göstermeye başlar ve en sık görülen ortak bulgusu demanstır.

Alzheimer’ın kronik bir hastalık olması, hastanın uzun süreli hastanede bakılamaması, kurum yetersizliği gibi nedenlerle çoğu zaman hastalar aileleri ile birlikte yaşamaktadır.

Aileleri ile birlikte yaşama, hem hasta hem de aile fertleri için birçok sorun yaşanmasına neden olur. Hastalar hastalığın evresine göre sosyal, psikolojik ve fizyolojik bir çok sorun yaşayabilmektedirler. Bakım verenlerin ifadelerine göre hastaların en sık beslenme (%82), iletişim (%80), üriner inkontinans (%62), halüsinasyon (%62) ve uyku (%56) ile ilgili sorunlar yaşadığı saptanmıştır.

Ayrıca bazı çalışmalarda bakım verenlerin ekonomik, sosyal, psikolojik ve eğitim alanlarında güçlük yaşadıkları ortaya konmuştur. Alzheimer hastalarına bakım verenlerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin arttığı bilinmektedir.

 
Burtom Evde Sağlık ve Bakım Merkezi
Burtom Evde Sağlık ve Bakım Merkezi

Alzheimer hastaları için bir diğer problem ise hastanede yatma sürecinin alzheimerlı bireyleri olumsuz etkilemesidir. Düşme, yeni inkontinans gelişimi, yatak yaraları, ağrı, davranışsal problemler, fiziksel kısıtlama, ajitasyon davranışlarının görülme oranlarındaki artma gibi birçok problem yaşanmaktadır.

alzheimer eğitimleri ile, hastanın ve ailenin genel durumunun değerlendirilmesi, hastalık ve komplikasyonları hakkında bilgilendirme, var olan ve olası problemlerle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sonrasında hastaya hizmet veren kişi, hastanın biyopsikososyal bütünlüğüne dikkat ederek;

  • Günlük yaşam aktivitelerinin karşılanmasında,
  • Duygusunu, düşüncesini, endişesini ve korkusunu ifade etmesinde, stres ve kriz durumunu azaltmak için stresle etkin baş etme yöntemlerini öğrenmesinde,
  • Hastalığın özellikleri ve seyri, aile üyeleri arasındaki iletişim becerilerini geliştirmesinde ve çevresi ile etkin, sosyal iletişim kurmasında önemli bilgi ve beceriler kazanmaktadır.